Web Design and Internet Marketing

O Nama

APOS: TESTOVI KVALITETA!

APOS je u januaru 2015. godine postao član Međunarodne organizacija potrošača za istraživanje i testiranje (ICRT).   U ostvarenju tog cilja bile potrebne godine pregovaranja,  dokazi o neutralnosti, etički kodeks, kapaciteti, transparentno finansiranje iz više donacija – jer jedan izvor ne dokazuje nezavisnost – informisanje bez reklama i slično. Nezavisno uporedno testiranje kvaliteta robe i usluga vrše organizacije potrošača. U ostvarenju tog cilja APOS je od prvog broja svog časopisa 2006. godine radio na nadogradnji sopstvenih kapaciteta

Continue reading

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Skupština. Upravni odbor. Predstavnici lokalnih organizacija potrošača

Skupština

 

Skupštinu Asocijacije potrošača Srbije APOS čine po pet  predstavnika koje, iz reda članova lokalnih organizacija. Skupština se redovno sastaje jednom godišnje.

 

1) donosi plan i program rada
2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta
3) usvaja druge opšte akte Saveza
4) bira i razrešava članove Upravnog odbora
5) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora
6) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj
7) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada saveza
8) odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu

 

Upravni odbor

Stalne članove Upravnog odbora (UO) čine predstavnici lokalnih organizacija koje su članice našeg saveza. UO rukovodi radom APOS-a između dve Skupštine i donosi odluke u cilju ostvarivanja utvrđenog programa.

 

Predsednik UO APOS je Zoran Andrejić

Članovi Upravnog odbora

 

Olgica Lukač – predsednica Udruženja građana za zaštitu potrošača „Košava“ Vršac
Dragana Simić Antonijević – predsednica Udruženja potrošača i korisnika javnih usluga Šabac
Zoran Andrejić – predsednik Pokreta potrošača Bor
Bogdan Popović – predsednik udruženja Ravnopravni potrošač Novi Sad
Aleksandar Stojković – član udruženja Pokret potrošača Požarevac

 

ČLANICE APOS-A

Asocijaciju potrošača Srbije – APOS čine individualni članovi (fizička lica) i lokalne organizacije potrošača:

#Pokret potrošača – Bor

#Pokret potrošača – Požarevac

#Ravnopravni potrošač – Novi Sad

#Udruženje građana za zaštitu potrošača „Košava“ – Vršac

#Udruženje potrošača i korisnika javnih usluga – Šabac

#Udruženje potrošača – Valjevo

 

Pokret potrošača – Bor

zastupnik: Zoran Andrejić

 

Br računa u banci: Alpha bank 180-7101210000741-19

PIB: 103131390

Matični br: 17527703

bor@apos.org.rs

 

Pokret potrošača – Požarevac

 

zastupnica: Dragana Stojković

 

Br računa u banci: Banka Intesa 160-150534-09

PIB: 103724857

Matični br: 17623354

pozarevac@apos.org.rs

 

Ravnopravni potrošač – Novi Sad

 

zastupnik: Bogdan Popović

 

Br računa u banci: NLB Banka 310-207616-08

PIB: 103416495

Matični br:08817057

novisad@apos.org.rs

 

 

Udruženje građana za zaštitu potrošača „Košava“ – Vršac

 

zastupnica: Olgica Lukač

 

Br računa u banci: Vojvođanska banka NBG group 355 – 1069616 – 40

PIB: 103755244

Matični br: 08839590

vrsac@apos.org.rs

 

 

Udruženje potrošača i korisnika javnih usluga – Šabac

 

zastupnica: Dragana Simić Antonijević

 

 

Br računa u banci: Alfa banka: 180- 141121001354036

PIB:103723359

Matični br: 17621904

sabac@apos.org.rs

 

 

Udruženje potrošača – Valjevo

 

zastupnica: Marijana Višić-Vićanović

Br računa u banci:

PIB:106925615

Matični br:

valjevo@apos.org.rs