Web Design and Internet Marketing

ngo

RATE ME GREEN

Projekat „Rate me Green“ je realizovan od strane Asocijacije Potrošača Srbije – APOS i partnera „Kulturanova“ Novi Sad, a u saradnji sa švedskom organizacijom koja je imala iskustva sa problematikom koja je obrađivana i koja je prenosila značajno iskustvo. Finansiran je od strane Svetske organizacije potrošača Consumer International (CI) iz Zelenog Fonda. Continue reading

BEZBEDNO JE UKUSNIJE

Projekat „Bezbedno je ukusnije“ finasirala je Delegacija EU u Srbiji a podržan je u okviru EU programa „Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava“Sprovođenje projekta podrazumevalo pokretanje dijaloga sa nadležnim organima u zemlji, udruženjima proizvođača, naukom i strukom, evropskim institucijama i drugim zainteresovanim stejkholderima Continue reading

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Skupština. Upravni odbor. Predstavnici lokalnih organizacija potrošača

Skupština

 

Skupštinu Asocijacije potrošača Srbije APOS čine po pet  predstavnika koje, iz reda članova lokalnih organizacija. Skupština se redovno sastaje jednom godišnje.

 

1) donosi plan i program rada
2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta
3) usvaja druge opšte akte Saveza
4) bira i razrešava članove Upravnog odbora
5) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora
6) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj
7) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada saveza
8) odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu

 

Upravni odbor

Stalne članove Upravnog odbora (UO) čine predstavnici lokalnih organizacija koje su članice našeg saveza. UO rukovodi radom APOS-a između dve Skupštine i donosi odluke u cilju ostvarivanja utvrđenog programa.

 

Predsednik UO APOS je Zoran Andrejić

Članovi Upravnog odbora

 

Olgica Lukač – predsednica Udruženja građana za zaštitu potrošača „Košava“ Vršac
Dragana Simić Antonijević – predsednica Udruženja potrošača i korisnika javnih usluga Šabac
Zoran Andrejić – predsednik Pokreta potrošača Bor
Bogdan Popović – predsednik udruženja Ravnopravni potrošač Novi Sad
Aleksandar Stojković – član udruženja Pokret potrošača Požarevac